Terminologie - Machinerichtlijn

 • Home
Deze Europese Machine Richtlijn is sinds 1 januari 1995 van toepasing. De huidige versie is de 2006/42/EG. Machines en gereedschappen die na 1 janurari 1995 voor het eerst in de handel zijn gebracht moeten aan deze Machine richtlijn voldoen.

De Machinerichtlijn stelt minimale veiligheidseisen aan machines  maar ook aan hijsgereedschappen die binnen de Europese Gemeenschap in de handel worden gebracht en in gebruik worden gegeven. Daardoor is de Machinerichtlijn bedoeld voor fabrikanten en geeft deze sterkte- en constructievoorschriften, die een veilige gebruik zoveel mogelijk moeten garanderen.
De EG-Machinerichtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen in de:
 • Warenwet door het Warenwetbesluit Machines
 • Wet Gevaarlijke Werktuigen door het Besluit Machines.
De voglende producten vallen hieronder:
 • Machines
 • verwisselbare uitrustingsstukken
 • veiligheidscomponenten
 • hijs- en hefgereedschappen
 • kettingen, kabels en banden: producten die zijn ontworpen en geproduceerd voor hijs-en hefdoeleinden als onderdeel van huis- of hefmachines of van hijs- of hefgereedschap
 • verwijderbare mechanische overbrengingssystemen en niet voltooide machines.
De machinerichtlijn (2006/42/EG) kent de volgende definities die van toepassing zijn voor machines:
 • Een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem, maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verboden onderdelen of componenten waarvan er ten minste een kan bewegen en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing;
 • een verwisselbaar uitrustingsstuk, een inrichting die na inbedrijfstelling van een machine of trekker door de bediener zelf hieraan wordt gekoppeld om deze een andere of bijkomende functie te geven, voor zover dit uitrustingsstuk geen gereedschap is;
 • Een veiligheidscomponent is een component met een veiligheidsfuncie die afzonderlijk in de handel wordt gebracht, waarvan het niet en/of verkeerd functioneren de veiligheid van personen in gevaar brengt en die niet nodig is voor de werking van de machine of die door gewone componenten kan worden vervangen om de machine te doen werken.