Terminologie - ADR

  • Home
Het Accord europeen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In dit verdragen zijn standaarden opgesteld waaraan de leden van Europese Unie zich dienen te houden. Bijvoorbeeld de benodigde kennis van de chauffeur bij calamiteiten, het beschikken over materialen om calamiteiten te voorkomen en te bestrijden (ADR pakket), vrachtpapieren en overige wetgeving.  Deze afkorting wordt soms ook als A.D.R., dus met de puntjes, aangegeven.