Terminologie - Voltooide en niet voltooide machines

  • Home
CE
Producten die vallen onder de definities vanuit de Machinerichtlijn dienen te voldoen aan de essentiële eisen van deze machinerichtlijn. De producent of importeur is verantwoordelijk voor het voldoen aan en dient hiervan bewijslast te kunnen tonen. Eveneens dient ook de administratieve verplichting nagekomen te worden en de bewaarplicht (technisch dossier 10 jaar, gebruiksaanwijzing opstellen). Indien aan alle eisen voldaan is kan het product worden voorzien van een CE-markering en een fabrikantenverklaring (EG-verklaring van overeenstemming, model IIA of IIB). Door deze verklaringen kunnen machines vrij verhandel worden in de hele Europese Economische Ruimte (EER).
 
IIA-verklaring (spreek uit twee A-verklaring)

Voltooide machines worden voorzien van een EG-verklaring van overeenstemming. De inhoud daarvan van deze verklaring staat in de bijlage 2 onder A van de Machinerichtlijn. Hierop staat aan welke richtlijnen en welke (delen) van normen de machine zich conformeert.  
 
IIB-verklaring (spreek uit twee B-verklaring)
Niet voltooide machines kunnen door de uitvoering niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen van de Machinerichtlijn voldoen. Indien deze machines worden ingebouwd of samengebouwd met andere (niet voltooide) machines, mogen zij in de handel worden gebracht indien zij vergezeld gaan van een inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines. De inhoud van deze verklaring staat in de bijlage 2 onder B van de Machinerichtlijn. Machines geleverd onder IIB worden niet voorzien van CE-markering, het samenstel van de uiteindelijke voltooide machine wordt wel CE-gemarkeerd.
 
CE en wijzigingen aan machine
Een eigenaar van een machine kan besluiten deze aan te passen. Deze e aanpassing kan consequenties hebben voor de conformiteit. Zodra de impact van de wijzigingen of aanpassingen zodanig is dat niet meer voldaan wordt aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn is de oorspronkelijke conformiteit niet meer geldig. De machine mag dan niet meer in gebruik worden genomen.

Pas wanneer de eigenaar zorgdraagt dat de machine weer in overeenstemming is met de essentiële eisen vanuit de Machinerichtlijn mag de machine weer in gebruik worden genomen. Concreet houdt dat in dat er een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd dient te worden, er een Technische Constructie Dossier van de wijziging wordt gemaakt en indien nodig de gebruikshandleiding wordt aangepast.