Terminologie - Wijziging CE door aanpassing aan de machine

  • Home
Een eigenaar van een machine kan besluiten deze te veranderen. Zodra het effect van de wijzigingen of aanpassingen er toe leidt dat niet meer voldaan wordt aan de essentiele eisen van de Machinerichtlijn mag het product niet meer worden gebruikt. Om deze toch in gebruik te nemen dient de eigenaar er eerst voor te zorgen dat deze weer in overeenstemming is met de essentiele eisen. Concreet houdt dat in dat de eigenaar een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoert met betrekking tot de aanpassing, er een Technische Constructie Dossier van de wijziging wordt gemaakt en indien nodig de gebruikshandleiding wordt aangepast. Op de machine en Gebruiksaanwijzing dient tevens aangebracht te zijn welke firma de aanpassing heeft uitgevoerd.

CE
Producten die vallen onder de definities dienen te voldoen aan de essentiele eisen van de betreffende richtlijn(en). De producent of importeur is hiervoor verantwoordelijk. Evneneens dient ook de administratieve verplichting nagekomen te worden (technisch dossier 10 jaar, gebruiksaanwijzing enz.) Indien hieraan voldaan is kan het product worden voorzien van een CE-markering en een fabrikantenverklaring of conformiteitsverklaring (EG-verklaring van overeenstemming, model IIA of IIB). Daardoor kunnen deze producten vrij verhandel worden in de hele Europese Economische Ruimte (EER).
 
CE IIA CE IIA-verklaring
Voltooide machines die vallen onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn dienen voorzien te worden van een Conformiteitverklaring (EG-verklaring van overeenstemming). De inhoud daarvan van deze verklaring staat in de bijlage IIA van de Machinerichtlijn. In het kort wordt deze ook wel de IIA-verklaring genoemd.
 
CE IIB CE IIB-verklaring
Niet voltooide machines voldoen over het algemeen niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen van de Machinerichtlijn. Indien deze machines worden ingebouwd of samengebouwd met andere (niet voltooide) machines, mogen zij in de handel worden gebracht indien zij vergezeld gaan van een inbouwverklaring betreffende niet-voltooide machines. De inhoud vabn deze verklaring staat in de bijlage IIB van de Machinerichtlijn. De verklaring wordt daarom dan ook vaak IIB-verklaring genoemd