CE-markering nieuwe machines en samenstel van machines

Sinds 1995 is het verplicht dat alle producten welke vallen onder een Richtlijn, waaronder machines, CE gemarkeerd zijn. Er zijn circa 25 Richtlijnen die het CE-markeren van producten voorschrijven. CE is een afkorting van Conformité Européenne, hetgeen betekent dat het aangeduide product voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen en onderliggende normen die in alle lidstaten van Europese Unie geldig zijn.

Toont 1 product

CE-markering is bedoeld als een systeem voor kwaliteitsborging en dan gericht op veiligheid waaraan alle aangedreven machines moeten voldoen als ze binnen de Europese Unie geleverd worden. Iedereen die een geïmporteerde machine vanuit een niet EU-land, dus van buiten de EU, op de markt aanbiedt is wat wij noemen juridisch fabrikant geworden. Of op de machine wel of geen CE-markering aanwezig is ontslaat de importerende partij niet van onderzoek naar de CE-waardigheid. Alle aansprakelijkheid bij een ongeval of inspectie ligt bij de importeur van de machine en kan niet via de ketenaansprakelijkheid verlegd worden naar de oorspronkelijke fabrikant buiten de EU.

CE Keuring en CE-Markering

Met de term CE Keuring, CE keur of CE-keur wordt bedoeld dat er bepaald wordt of de machine voldoet aan de relevant richtlijnen en normen. Als er dergelijke CE Keuring is uitgevoerd dan kan aangetoond worden dat de machine voldoet aan de wettelijke eisen.

Samen met de machinebouwer voeren wij een CE-Markering traject uit met als resultaat een CE-dossier waarin aantoonbaar de vereiste stappen zijn uitgevoerd.

CE-scan

Onderzocht wordt aan welke richtlijnen de machine dient te voldoen. Vanuit de richtlijnen en de scan zal vervolgens blijken welke normen (en welk type normen) van toepassing zijn op de machine. De van toepassing zijnde richtlijnen en normen zullen terugkomen op de conformiteitverklaring (ook wel verklaring van overeenstemming genoemd).

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Vervolgens worden de risico’s die aan het werken met de machine verbonden zijn vastgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van alle gebruiksfasen van de installatie (productie, onderhoud, reinigen, storingen en dergelijke). Bijzondere aandacht wordt besteed aan diverse gebruikers zijnde technici, bevoegde personen, schoonmakers en derden. In de RI&E wordt vastgelegd wat de geconstateerde risico’s zijn, waar de geconstateerde risico’s zich bevinden middels tekeningen of foto’s en wat voor soort risico het betreft.

De risicobeoordeling uitgevoerd volgens de norm EN ISO 12100 (2010). Het resultaat van de Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E is een Plan van Aanpak waarbij aangegeven wordt welke risico’s een hoge prioriteit hebben om te verminderen/elimineren en welke veiligheidsmaatregelen leiden tot het verminderen/elimineren van deze gevaarzetting. De methode Kinney&Wiruth zorgt voor een risicocijfer-risicoklasse.

Door een persoon of afdeling, welke verantwoordelijk is voor de veiligheidoplossingen en voor de planning, op te nemen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E en het Plan van Aanpak, wordt de Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E een dynamisch werkdocument (wanneer is de oplossing gerealiseerd en door wie). Een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E is grondig en werkbaar en biedt mogelijkheden om aanpassingen in te verwerken na elke Evaluatie.

Technisch Dossier (TD)

Het Technisch Dossier (TD) met daarin het Technich Constructie Dossier (TCD), beschrijft dat de machine en de machineonderdelen de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een juiste en veilige werking. Een frame waar de machine op geplaatst is dient stevig genoeg te zijn om de machine te kunnen dragen en eveneens stabiel genoeg dat de machine niet omvalt. De sterkte-berekeningen, constructiematerialen en de tekeningen hoeven niet hierin opgenomen te zijn met het oog op intellectueel eigendom (IE). Wel dient er vanuit de machinebouwer bewijslast te zijn dat het geheel veilig geconstrueerd is. In het TD worden vaak de elektrische schema’s, pneumatische/hydraulische schema’s en/of de gebruikte componenten opgenomen voor het onderhoud van de machine. De bediening van de machine is hierin niet opgenomen, wel kunnen instructies gegeven worden voor onderhoud en de wijze van de-montage van technische componenten.

Gebruiksaanwijzing GBA

In een volledige gebruikershandleiding, ook wel bedieningshandleiding bij machines, is beschreven de functie van de machine, wat het door de fabrikant beoogde gebruik is en hoe deze op zodanige manier te bedienen is dat de machine de functie vervult. In met name het onderdeel beoogde gebruik kunnen reeds veel uitsluitingen gemaakt worden welke bijvoorbeeld terugslaan op garantie. Bij aantoonbaar niet-beoogd gebruik door de bediener, kan een aanspraak op garantie stranden in het voordeel van de fabrikant.

Conformiteitverklaring

In de conformiteitverklaring, ook wel Verklaring van Overeenstemming, verklaart de (eind)verantwoordelijke waaraan het product dat op de markt wordt gebracht binnen de Europese Unie voldoet. Alle van toepassing zijnde richtlijnen en normen dienen op de Conformiteitverklaring terug te komen. Eveneens dient de machine geïdentificeerd te worden; model, type en serienummer wijzen eenduidig aan om welke machine het gaat. De Conformiteitverklaring is een officiële verklaring met een waarde; een valse of onjuiste verklaring is dan ook een economisch delict. De Verklaring van Overeenstemming wordt bij de machine geleverd en is veelal opgenomen in de Gebruikershandleiding.

Kenmerken

  • Grondig traject dat alle facetten behandeld
  • Gegarandeerd CE markering volgens wetgeving
  • Aantoonbaar traject en documentatie

Toepassingen van CE-markering nieuwe machines en samenstel van machines

  • CE-Markering traject nieuwe machines
  • CE-markering IIA en IIB machines
  • Basis voor seriematige productie