Opslag gevaarlijke stoffen

De PGS15 is de meest gebruikte uit een serie van circa 35 Publicatiereeksen Gevaarlijke stoffen. De PGS15 richtlijn beschrijft de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Toont 1 product

Risico's van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen worden beheerst door maatregelen te treffen. Een veilige opslag van reservevoorraden boven een drempelwaarde wordt beschreven, niet de opslag van werkvoorraden.

Er zijn verschillende versies van de PGS15, de datum van afgifte bij een vergunning is de versie waaraan de vergunninghouder zich moet houden.

De term richtlijn is enigszins misleidend in termen van vrijblijvendheid; de PGS15 is opgenomen in de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) voor vergunningplichtige C-inrichtingen en in het Activiteitenbesluit voor de meldingsplichtige (B-inrichtingen) en niet-meldingsplichtige inrichtingen (A-inrichtingen).

De indeling van gevaarlijke stoffen is gelijk aan die van de ADR en aangevuld met de CMR stoffen (Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen).

Elke bedrijf dat verpakte gevaarlijke stoffen op voorraad houdt heeft te maken met de PGS15, de hoeveelheden en soort stoffen bepalen welke wetgeving van toepassing is. De locatie van de voorraad speelt ook mee, er worden twee situaties onderscheiden; opslag binnen een bedrijfsgebouw of in een aangrenzend of losstaand gebouw.

Om in geval van een calamiteit dit zo klein mogelijk te houden zullen er voorzieningen getroffen moeten worden die doeltreffend en afgestemd zijn op de wijze van opslag, de hoeveelheden en de aard van de opgeslagen stoffen. De beheersmaatregelen vanuit de PGS15, goed opgeleide werknemers en een doordacht noodplan zorgt dat de kans op een calamiteit tot een minimum beperkt blijft.

Stappenplan opslag gevaarlijke stoffen

  • We bepalen en leggen vast welke verpakte stoffen er opgeslagen worden en de hoeveelheden
  • We bepalen of de stoffen bij elkaar geplaatst mogen worden in een zelfde compartiment en welke wettelijke eisen er bestaan voor de opslag en compartimentering
  • Vervolgens wordt vastgelegd op welk wijze de werkvoorraad uit de opslag vervoerd wordt en wat de werkinstructies hierbij zijn
  • Via een werkbaar Plan van Aanpak optimaliseren we de goederenstroom van de gevaarlijke stoffen van inbound tot outbound