Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Sinds 1 januari 1994 bevat de Arbowet de verplichting aan de werkgever om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie op te (laten) stellen.

Toont 1 product

Deze Risico-Inventarisatie & Evaluatie is in feite een onderzoek dat ingesteld moet worden of het werk gevaar of schade aan de gezondheid van de werknemers kan opleveren. Nadat de gevaren in kaart gebracht zijn moet vervolgens de omvang van het risico bepaald worden. Daarna dient een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd te worden om de risico's te reduceren. Tenslotte dient de werkgever te zorgen dat de RI&E altijd actueel is.

Een volledige en werkbare Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Het uitgangspunt is dat werknemers een gezonde en veilige werkplek hebben tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Naast de Arbowet bestaat er de richtlijn Arbeidsmiddelen waarin staat dat elk arbeidsmiddel dat een medewerker gebruikt voor uitvoer van het werk veilig dient te zijn.

Het begin van elke Risico-Inventarisatie is zoals het woord het al zegt de Inventarisatie. Tijdens een rondgang bij de machine of installatie worden alle aanwezige risico’s vastgelegd. Ook de aanverwante gereedschappen en hulpmiddelen van de werkplek worden beoordeeld op hun veiligheid, tenslotte zijn dit ook arbeidsmiddelen.

De geconstateerde risico’s worden vervolgens in een categorie ondergebracht en de Basis Risico Factor wordt bepaald. De Basis Risico Factor is de bron van het risico in de organisatie. Als een onderdeel van de bedrijfsvoering niet voldoende aandacht krijgt dan zal dat op termijn leiden tot een risico. Door de Basis Risico Factor toe te kennen aan elk risico geeft een inzicht waar in de organisatie meer aandacht aan geschonken moet worden om risico’s te verminderen.

Door de risico’s te wegen via een erkende risicobeoordeling methode zorgt dat er een mate van objectiviteit gehanteerd wordt, bij een lagere of hogere beoordeling van een enkele factor verandert het eindresultaat minimaal. Hiermee wordt voorkomen dat twee beoordelingen van hetzelfde risico een groot verschil in eindresultaat geven.

De rapportage van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en een Plan van Aanpak voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen die de kans op de vastgelegde risico kleiner maakt. Na uitvoer van alle maatregelen volgt de E van Evaluatie. Hierin wordt bepaald of de uitgevoerde beheersmaatregel een maximaal effect heeft en wat de Risico Reductie is. Als er aanvullende beheersmaatregelen genomen kunnen worden tot een verdere verkleining van de kans op de het risico dan volgt dit uit de evaluatie.

Door de wettelijke basis te vermelden van de beheersmaatregelen is er een koppeling tussen de wettelijke eisen en de uitvoering van de beheersmaatregelen. Hierdoor voldoende de voorgestelde beheersmaatregelen aan dezelfde eisen waar een inspecteur of instantie op toetst.

Kenmerken

  • Een juiste RI&E geeft een actueel beeld van de situatie
  • Een juiste RI&E geeft een compleet beeld van de situatie
  • Een juiste RI&E is deskundig en neutraal uitgevoerd
  • Een juiste RI&E werkt met actuele inzichten

Verbeteringen door een juiste Risico-Inventarisatie en Evaluatie

  • Verlagen van ziekteverzuim, bedrijfsongevallen en kans op boetes
  • Verbeteren productiekwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering
  • Verminderen van verloop onder personeel